Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej GIVA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. W niniejszym regulaminie („Regulamin”) zostały określone zasady korzystania z aplikacji mobilnej GIVA uruchomianej na urządzeniach mobilnych („Aplikacja”). Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422).

1.2. Operatorem Aplikacji, usługodawcą świadczonych za jej pośrednictwem usług oraz administratorem danych osobowych jej użytkowników jest Redpanda Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000526828 („Operator”).

1.3. Usługi świadczone przez Aplikację w szczególności polegają na:

- Dostępie do aktualnych darmowych ogłoszeń,

- Możliwości odpowiadania na darmowe ogłoszenia za pośrednictwem Aplikacji,

- Możliwość dodawania darmowych ogłoszeń za pośrednictwem Aplikacji,

- Przesyłaniu wiadomości typu Push mających na celu informowanie użytkowników o nowych ogłoszeniach.

1.4. Pobranie Aplikacji jak również korzystanie z oferowanych za jej pośrednictwem usług jest bezpłatne. Dostęp do niej odbywa się poprzez markety aplikacji oferujące możliwość pobrania aplikacji na urządzenia mobilne. Dla systemu Android marketem aplikacji jest Sklep Google Play, a dla systemu iOs jest to market AppStore.

1.5. Korzystanie z Aplikacji wymaga urządzenia mobilnego połączonego z Internetem. Koszty połączeń z Internetem obciążają użytkownika, zgodnie z umową użytkownika z operatorem telekomunikacyjnym.

1.6. Operator aplikacji nie zezwala na publikację ogłoszeń sprzedażowych

1.7. Operator aplikacji nie zezwala na publikację ogłoszeń komercyjnych, reklamowych.

II. ZASADY DOSTĘPU DO APLIKACJI ORAZ WYMAGANIA TECHNICZNE

2.1. Aplikacja jest przeznaczona do korzystania przez każdego użytkownika urządzeń mobilnych typu smartfon, którzy pobiorą ją z marketu aplikacji Sklep Google play lub AppStore oraz prawidłowo uruchomią na swoim urządzeniu mobilnym.

2.2. Aby poprawnie korzystać z Aplikacji, urządzenie mobilne musi mieć zapewnione:

a. aktywne połączenie internetowe,

b. aktywną usługę GPS.

III. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z APLIKACJI

3.1. Użytkownicy, są zobowiązani do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z obowiązującym prawem, Regulaminem, zasadami współżycia społecznego, w tym ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet i aplikacji mobilnych.

3.2. Użytkownicy są zobowiązani również do:

a) korzystania z Aplikacji w sposób, który nie zakłóca jej funkcjonowania,

b) korzystania z Aplikacji w sposób, który nie jest uciążliwy dla innych użytkowników oraz Operatora, z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich (w tym prawa do prywatności) i wszelkich innych przysługującym im praw,

c) korzystania z wszelkich informacji i materiałów, które są udostępnione za pośrednictwem Aplikacji, jedynie w zakresie dozwolonego użytku.

Aplikacji, jedynie w zakresie dozwolonego użytku.

3.3. Użytkownicy są zobowiązani do niezwłocznego powiadomienia Operatora o każdym przypadku naruszenia ich praw w związku z korzystaniem z Aplikacji.

IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ OPERATORA

4.1. Operator nadzoruje techniczne funkcjonowanie aplikacji oraz prowadzi działania zapewniające poprawność jej działania. Operator nie gwarantuje ciągłej dostępności wszystkich funkcjonalności Aplikacji oraz również ich bezbłędnego działania.

4.2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za:

a) szkody powstałe w wyniku naruszania przez użytkowników praw osób trzecich,

b) szkody powstałe jako konsekwencja zakłóceń dostępności wszystkich lub poszczególnych funkcjonalności Aplikacji,

c) usługi, aplikacje i serwisy internetowe, których dostawcą są osoby trzecie.

4.3. Operator nie ponosi odpowiedzialności zarówno za problemy techniczne jak i ograniczenia w systemach teleinformatycznych, z których korzystają urządzenia mobilne użytkowników, a które to uniemożliwiają lub ograniczają korzystanie z Aplikacji i oferowanych za jej pośrednictwem usług.

4.4. Niniejszy Regulamin jest uzupełniający w stosunku do polityki prywatności marketów Google Play oraz Appstore. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za politykę prywatności Google Play oraz Appstore oraz przestrzeganie przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną w ramach marketów Google Play oraz Appstore.

V. ZAKOŃCZENIE KORZYSTANIA Z APLIKACJI

5.1. Użytkownicy mogą w dowolnym czasie zaprzestać korzystania z Aplikacji, zwłaszcza, gdy nie zaakceptują zmian wprowadzonych w niniejszym Regulaminie, Polityce Prywatności lub modyfikacji Aplikacji. Do zaprzestania korzystania z Aplikacji konieczne jest usunięcie z urządzenia mobilnego.

5.2. W przypadku stwierdzenia, że użytkownik dopuszcza się działań zabronionych prawem lub

Regulaminem albo działań naruszających zasady współżycia społecznego lub godzących w

usprawiedliwiony interes Operatora, a w szczególności dobre imię, Operator może podjąć

wszelkie prawem dozwolone działania, w tym ograniczyć możliwość korzystania przez użytkownika z Aplikacji, a tym samym świadczonych za jej pośrednictwem usług.

5.3. Operator zastrzega sobie prawo zawieszenia, działalności Aplikacji, w dowolnym czasie i z dowolnych przyczyn, a także prawo zmiany, wycofania lub dodania nowych usług świadczonych za jej pośrednictwem.

VI. REKLAMACJE

7.1. Wszelkie reklamacje związane z działalnością Aplikacji oraz ze świadczeniem za jej pośrednictwem usług, jak również pytania dotyczące korzystania z Aplikacji należy kierować do Operatora na adres poczty elektronicznej: contact@giva.io.

7.2. Reklamacja powinna zawierać w swej treści: nazwę i model urządzenia mobilnego, aktualną wersję systemu teleinformatycznego zainstalowanego na urządzeniu, dokładny opis i powód reklamacji. Ponadto reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko użytkownika.

7.3. W ciągu 30 dni roboczych od dnia jej otrzymania Operator rozpatruje reklamację oraz informuje użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia Operator zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do użytkownika o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez użytkownika przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.

VIII. ZMIANY REGULAMINU i DOSTĘP DO REGULAMINU

8.1. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu zamieszczenia ich na dole strony głównej Aplikacji. Zmiany uważane są za zaakceptowane przez użytkownika z momentem skorzystania przez niego z Aplikacji.

8.2. Operator zapewnia dostęp do Regulaminu za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego w serwisie internetowym sklepu oferującego Aplikację w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa.

9.2. Regulamin podlega prawu polskiemu.

Ustawienia prywatności

Tutaj możesz w dowolnej chwili deklarować i modyfikować ustawienia plików cookie.

Niezbędne pliki cookies

Są niezbędne w celu zapewnienia funkcjonowania witryny internetowej i nie można ich wyłączyć. Zazwyczaj są stosowane w odpowiedzi na podjęte przez użytkownika działania związane z żądaniem usług (ustawienie preferencji w zakresie prywatności użytkownika, logowanie, wypełnianie formularzy itp.).
Można ustawić przeglądarkę, aby blokowała takie pliki cookie lub wyświetlała odpowiednie powiadomienia, jednak niektóre części witryny nie będą wówczas działały.

Akceptuję cookies analityczne

Umożliwiają nam liczenie odwiedzin i źródeł ruchu oraz pomiar i poprawę wydajności naszej witryny. Pokazują nam, które strony są najmniej i najbardziej popularne i w jaki sposób odwiedzający poruszają się po witrynie.
Jeśli użytkownik nie zgodzi się na ich zastosowanie, nie będziemy wiedzieli, kiedy odwiedził naszą witrynę i nie będziemy w stanie monitorować jej wydajności.

Akceptuję cookies personalizujące

Służą do zwiększenia funkcjonalności witryny internetowej i personalizacji jej treści. Mogą być stosowane przez nas lub przez osoby trzecie, których usługi zostały dodane do naszych stron. Jeśli użytkownik nie zezwoli na ich zastosowanie, niektóre lub wszystkie z tych usług mogą nie działać poprawnie.

Akceptuję cookies targetujące

Mogą zostać użyte przez naszych partnerów reklamowych poprzez naszą witrynę w celu stworzenia profilu zainteresowań użytkownika i wyświetlania mu odpowiednich reklam na innych witrynach. Nie przechowują bezpośrednio danych osobowych, lecz pozwalają na jednoznaczną identyfikację przeglądarki i urządzenia internetowego użytkownika. W razie braku zgody na ich zastosowanie reklamy prezentowane użytkownikowi będą w mniejszym stopniu dostosowane do jego zainteresowań.

Więcej informacji można znaleźć w oświadczeniu o plikach cookie.