POLITYKA PRYWATNOŚCI

Czym są dane osobowe?

„Dane osobowe” to informacje, które mogą posłużyć do zidentyfikowania osoby, ponieważ są z nią bezpośrednio powiązane, jak też te, które można połączyć z innymi informacjami, które GIVA ma lub może mieć. Do danych osobowych nie należą informacje anonimowe lub zagregowane, na podstawie których nie można zidentyfikować określonej osoby.

Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

GIVA może w dowolnym momencie wprowadzić zmiany w niniejszej Polityce prywatności przez opublikowanie w Serwisie zaktualizowanych warunków. Zaktualizowana Polityka prywatności wchodzi w życie automatycznie, po upływie 30 dni od jej opublikowania.

Zakres i zgoda

Niniejsza Polityka prywatności opisuje:

• zbierane przez GIVA dane osobowe i sposoby ich wykorzystania;

• okoliczności ujawniania danych Użytkownika;

• sposoby przechowywania i ochrony danych.

Polityka prywatności dotyczy aplikacji GIVA i wszelkich Usług, które odwołują się do niniejszej Polityki prywatności.

Korzystanie z Usług GIVA lub założenie konta jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszej Polityki prywatności oraz Zasad korzystania.

Redpanda Sp. z o.o jest administratorem danych Użytkownika i odpowiada za zbieranie, ujawnianie, przechowywanie, zabezpieczanie i korzystanie z danych Użytkownika zgodnie z globalnymi standardami GIVA w zakresie ochrony prywatności oraz przepisami prawa obowiązującymi w poszczególnych krajach. Administrator danych może przekazywać dane osobowe Użytkownika innym podmiotom w ramach naszej grupy kapitałowej zgodnie z opisem w tej Polityce prywatności. Podmioty te mogą przetwarzać i przechowywać dane osobowe Użytkownika na serwerach w Unii Europejskiej, Stanach Zjednoczonych oraz naszych centrach przetwarzania danych w innych rejonach świata.

Zbieranie danych

GIVA zbiera informacje podawane przez Użytkownika, gdy:

• Użytkownik zakłada konto: zbierane informacje to: imię, nazwisko, adres, numery telefonów, adresy e-mail lub nazwy użytkownika (jeśli ma to zastosowanie)

•GIVA weryfikuje Użytkownika lub jego konto: mogą być zbierane i przetwarzane informacje (zgodnie z przepisami prawa) w celu weryfikacji Użytkownika, jego konta, lub otrzymanych danych

• Użytkownik nie zawiera transakcji finansowych oraz cywilnych, prawnych lub cywilnoprawnych za pośrednictwem Usług GIVA. Aplikacja umożliwia przekazanie danych kontaktowych jednego użytkownika drugiemu, poprzez funkcję rezerwacji przedmiotu, która jest wyrażeniem intencji poznania danych użytkownika oddającego przedmiot, np. gdy Użytkownik publikuje ogłoszenie lub odpowiada na nie.

• Użytkownik wchodzi w interakcje ze społecznością GIVA: np. przesyła ocenę drugiego użytkownika, wypełnia formularze internetowe.

• Użytkownik wykonuje operacje na profilu: np. aktualizuje lub dodaje informacje do profilu, dodaje oferty i używa wyszukiwarki.

• Użytkownik kontaktuje się z nami: np. za pośrednictwem formularza internetowego, czatu lub innego kanału komunikacji.

Dane zbierane przez GIVA automatycznie obejmują:

• informacje z urządzeń, których Użytkownik używa do interakcji z GIVA lub Usługami GIVA: numer urządzenia, niepowtarzalna nazwa użytkownika, typ urządzenia, identyfikator na potrzeby działań reklamowych oraz niepowtarzalny token urządzenia

• informacje o lokalizacji Użytkownika: informacje o geolokalizacji

• informacje o komputerze i połączeniu: statystyki wyświetleń stron, ruch z i do stron, odsyłające adresy URL, dane ogłoszeń, adres IP Użytkownika, historia przeglądania i dane rejestru sieci

GIVA (giva.io) korzysta z plików cookies, sygnałów nawigacyjnych sieci i podobnych technologii do zbierania informacji takich jak:

• informacje o stronach wyświetlanych przez Użytkownika, klikanych łączach i innych działaniach podejmowanych przez Użytkownika w związku z korzystaniem z Usług lub w ramach treści reklamowych i komunikacji elektronicznej GIVA. Więcej informacji o technologiach oraz sposobach ich kontrolowania można znaleźć w informacjach dotyczących wykorzystywania przez GIVA plików cookies, sygnałów nawigacyjnych sieci i podobnych technologii.

Dane zbierane przez GIVA z innych źródeł:

• informacje otrzymywane od osób trzecich: publicznie dostępne dane demograficzne, kontaktowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego.

• informacje z sieci społecznościowych: gdy Użytkownik korzysta z takich stron do rejestracji, udostępniania informacji lub połączenia konta. Witryny te mogą automatycznie umożliwiać dostęp do niektórych informacji osobistych Użytkownika (np. o wyświetlanych treściach, polubionych materiałach, prezentowanych lub klikanych reklamach itp.) Jeśli Użytkownik umożliwi GIVA dostęp do konta z filmami, GIVA może udostępniać informacje o oglądanych przez niego filmach zewnętrznym sieciom społecznościowym lub pozyskiwać od nich takie informacje przez co najmniej dwa lata lub do momentu wycofania zgody przez Użytkownika. Użytkownik kontroluje dane, do których GIVA ma dostęp, przez ustawienia prywatności w sieci społecznościowej oraz uprawnienia przyznawane podczas udzielania dostępu do materiałów. Przez udzielenie dostępu do informacji przechowywanych przez sieci społecznościowe Użytkownik zezwala GIVA na zbieranie, wykorzystywanie i przechowywanie tych informacji zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

• Informacje o Użytkowniku pochodzące od innych użytkowników. Jeśli inny użytkownik przekazuje GIVA informacje o Użytkowniku, musi go z wyprzedzeniem powiadomić o tym fakcie, jak również o zasadach GIVA dotyczących zbierania, wykorzystywania i przechowywania takich informacji. Ponadto przed podaniem GIVA informacji, musi uzyskać na to wyraźną zgodę Użytkownika

Wykorzystywanie i przechowywanie informacji

GIVA korzysta z informacji osobistych Użytkownika do świadczenia, udoskonalania i personalizowania swoich Usług

Dane osobowe Użytkownika umożliwiają GIVA:

• zapewnienie dostępu i korzystania z Usług

• prezentowanie ofert w aplikacji i usługi zgodnie z preferencjami Użytkownika• dostosowywanie, analizowanie i doskonalenie Usług

• zapewnienie innych, zamówionych przez Użytkownika usług zgodnie z zasadami dotyczącymi zbierania danych

• świadczenie usług odpowiednich dla danej lokalizacji (reklamy, wyniki wyszukiwania i innych spersonalizowane treści)

GIVA wykorzystuje dane osobowe do kontaktowania się z Użytkownikiem w sprawach dotyczących jego konta:

GIVA może kontaktować się z Użytkownikiem za pośrednictwem sekcji Moje wiadomości na GIVA, poczty elektronicznej, telefonu, SMS-ów lub poczty tradycyjnej:

• w sprawach dotyczących konta, rozwiązywania problemów, pobieranie opłat i należności lub uzyskiwania opinii przez ankiety, oraz związanych z obsługą klienta

• w konieczności egzekwowania przyjętych przez GIVA Zasad korzystania oraz warunków wszelkich innych umów, jakie GIVA może zawierać z Użytkownikiem

GIVA korzysta z informacji osobistych Użytkownika do personalizowania prowadzonej komunikacji reklamowej i marketingowej:

• dostosowywania, analizy i udoskonalania reklam

• kontaktowania się z Użytkownikiem za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu, SMS-ów lub poczty tradycyjnej w celu: oferowania zniżek i promocji, oraz informowania o Usługach GIVA i podmiotów wchodzących w skład naszej grupy kapitałowej (o ile Użytkownik wyraził zgodę na taki kontakt). Może to się wiązać z naliczeniem opłat za wiadomości i transfer danych

• dostarczania ukierunkowanej komunikacji marketingowej, informacji o aktualizacjach usług i ofertach promocyjnych

GIVA korzysta z informacji osobistych Użytkownika w celu zachowywania prawa:

• wykrywania, badania, ograniczania i zapobiegania przypadkom oszustw, naruszeń bezpieczeństwa, potencjalnie nielegalnych lub zabronionych działań

• egzekwowania postanowień Polityki prywatności, Regulaminu lub innych zasad

Przechowywanie danych:

W przypadku aktywnych kont GIVA przechowuje dane osobowe użytkowników tak długo, jak jest to konieczne ze względów biznesowych. Możemy także przechowywać dane osobowe z zamkniętych profili w celu spełnienia wymogów prawa krajowego, zapobiegania oszustwom, ściągania należności, udzielania pomocy organom dochodzeniowym, egzekwowania naszych Zasad korzystania oraz podejmowania innych działań zgodnie z obowiązującym prawem krajowym. Niepotrzebne dane osobowe Użytkownika GIVA bezpiecznie usuwa.

Ujawnianie danych

Ujawnianie danych podmiotom wchodzącym w skład naszej grupy kapitałowej, które mogą je wykorzystywać do celów:

• dostarczanie wspólnych treści i usług (jak rejestracja, realizacja funkcji aplikacji i obsługa klienta)

• pomoc w wykrywaniu i zapobieganiu przypadków oszustw, działań niezgodnych z prawem, naruszeń przyjętych przez GIVA Regulaminu, i Polityki prywatności

• prezentowanie spersonalizowanych treści reklamowych

• podejmowanie decyzji odnośnie produktów, serwisów, aplikacji, usług, narzędzi i komunikacji marketingowej. Podmioty należące do grupy nie będą wysyłać Użytkownikowi komunikacji marketingowej, chyba że Użytkownik wyrazi na to zgodę

Udostępnianie informacji dostawcom usług i partnerskim instytucjom finansowym:

• wspieranie Usług GIVA, przetwarzanie płatności i zapewnianie spersonalizowanych treści reklamowych

• pomoc w wykrywaniu, analizowaniu, ograniczaniu, badaniu oraz zapobieganiu przypadków potencjalnie nielegalnych działań, naruszeń Regulaminu, oszustw, a także pomoc w ściąganiu należności, realizacji programów partnerskich i lojalnościowych, oraz prowadzeniu innych działań biznesowych

Ujawnianie informacji organom wymiaru sprawiedliwości i innym podmiotom posiadającym stosowne uprawnienia, w tym:

• organom ochrony porządku publicznego, agencjom rządowym i uprawnionym osobom trzecim w odpowiedzi na zweryfikowany wniosek w związku z dochodzeniem karnym, domniemaniem lub podejrzeniem nielegalnego działania, a także innego działania, które mogłoby narazić GIVA lub któregoś Użytkownika G IVA na odpowiedzialność prawną lub jeśli w dobrej wierze uznamy, że ujawnienie informacji jest konieczne do zapobieżenia lub wykrycia przestępstwa, pojmania czy ścigania przestępców, oraz oszacowania lub poboru podatku czy cła.• osobom trzecim wszczynającym postępowanie prawne lub uczestniczącym w takim postępowaniu, o ile przedstawią wezwanie sądowe, orzeczenie sądu lub podobny dokument prawny

• innym osobom trzecim, zgodne z wymogami prawa, w celu egzekwowania obowiązujących na GIVA zasad korzystania dostępnych w Regulaminie, odpowiadania na skargi dotyczące naruszenia w ogłoszeniach lub treści praw osób trzecich, oraz w przypadku, gdy w dobrej wierze GIVA uzna, że ujawnienie informacji jest konieczne w celu uniknięcia szkód dla zdrowia fizycznego, własności, strat finansowych lub w celu zgłoszenia podejrzenia popełnienia przestępstwa

• agencjom i biurom kredytowym, zgodnie z upoważnieniami przysługującymi na mocy prawa krajowego

• osobom trzecim wszczynającym postępowanie prawne lub uczestniczącym w takim postępowaniu, o ile przedstawią wezwanie sądowe, orzeczenie sądu lub podobny dokument prawny

• innym osobom trzecim, zgodne z wymogami prawa, w celu egzekwowania obowiązujących na GIVA Zasad korzystania, odpowiadania na skargi dotyczące naruszenia w ogłoszeniach lub treści praw osób trzecich, oraz w przypadku, gdy w dobrej wierze GIVA uzna, że ujawnienie informacji jest konieczne w celu uniknięcia szkód dla zdrowia fizycznego, własności, strat finansowych lub w celu zgłoszenia podejrzenia popełnienia przestępstwa

Zmiana własności

W przypadku fuzji lub sprzedaży GIVA innej spółce, GIVA może udostępnić takiej spółce informacje zgodnie z naszymi globalnymi standardami ochrony prywatności. Nowo powstały podmiot będzie musiał spełnić warunki niniejszej Polityki prywatności. W przypadku zamiaru zbierania, wykorzystywania, ujawniania lub przechowywania informacji osobistych w celach innych niż podane w Polityce prywatności Użytkownik zostanie z wyprzedzeniem poinformowany o planowanych zmianach przetwarzania jego danych.

Bezpieczeństwo informacji

GIVA stosuje zabezpieczenia techniczne i administracyjne w celu ochrony danych Użytkownika. Stosowane środki obejmują m.in. zapory sieciowe, szyfrowanie danych, fizyczna kontrola dostępu do centrów przetwarzania danych i systemy autoryzacji dostępu do informacji. Jeśli Użytkownik podejrzewa, że doszło do naruszenia na jego koncie, powinien skontaktować się z działem obsługi klienta.

Ważne informacje

Dane logowania w sieciach społecznościowych

W przypadku korzystania z danych logowania w sieciach społecznościowych:

• Jeśli Użytkownik loguje się do konta w sieci społecznościowej przy użyciu tego samego adresu e-mail, który został wcześniej użyty do założenia konta w Usługach GIVA, uzyska dostęp do swojego konta w Usługach GIVA.

• Jeśli Użytkownik loguje się na koncie w sieci społecznościowej przy użyciu adresu e-mail, którego nie rozpoznają systemy GIVA, nastąpi utworzenie nowego konta Użytkownika w naszych Usługach.

Do logowania się na konto GIVA można używać danych logowania z sieci społecznościowej lub standardowych. Jeśli Użytkownik korzysta ze standardowych danych logowania, ale nie otrzymał jeszcze hasła (ponieważ zarejestrował się przez konto w sieci społecznościowej), musi uzyskać hasło przy użyciu procedury resetowania hasła.

W przypadku korzystania z danych logowania sieci społecznościowej, obowiązują zasady sieci społecznościowej dotyczące funkcji Nie wylogowuj mnie. Nie kontrolujemy tych zasad. Ze względów bezpieczeństwa GIVA zaleca:

• nieużywanie danych logowania w sieciach społecznościowych w przypadku korzystania z Usług GIVA z publicznie dostępnego lub współużytkowanego urządzenia

• więcej informacji o zasadach logowania i innych dostępnych opcjach można uzyskać na stronach sieci społecznościowych

Niechciane lub zawierające groźby wiadomości e-mail

GIVA nie toleruje naruszania zasad korzystania z naszych Usług. Użytkownik nie może dodawać innych użytkowników do swojej listy mailingowej, telefonicznej lub SMS w celach komercyjnych, nawet jeśli osoby te są jego klientami, chyba że uzyska na to ich wyraźną zgodę. Wysyłanie niechcianych lub zawierających groźby wiadomości e-mail i SMS jest sprzeczne z przyjętymi przez GIVA Zasadami korzystania. Aby zgłosić spam lub fałszywe wiadomości e-mail, należy skontaktować się z działem obsługi klienta.

Praktyki osób trzecich w zakresie ochrony prywatności

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy tylko korzystania i ujawniania danych osobowych, które GIVA otrzymuje od Użytkownika. Jeśli Użytkownik ujawni swoje dane osobom trzecim lub skorzysta z ich witryn, wówczas będą obowiązywać zasady prywatności przyjęte przez te osoby trzecie.

GIVA nie może zagwarantować prywatności ani bezpieczeństwa informacji ujawnionych osobom trzecim. Przed udostępnieniem danych lub zawarciem intencji otrzymania danych kontaktowych użytkownika oddającego przedmiot z osobą trzecią zalecamy zapoznanie się z przyjętymi przez partnera zasadami prywatności i bezpieczeństwa, nawet jeśli partnerem jest użytkownik zarejestrowany w serwisie GIVA.

Pytania i reklamacje

Wszelkie pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności lub praktyk GIVA w zakresie ochrony danych należy kierować do biura na adres e-mail: contact@giva.io.

Wszelkie reklamacje dotyczące prywatności należy kierować do biura, pamiętając o wskazaniu serwisu, którego dotyczy reklamacja. GIVA postara się szybko odpowiedzieć na takie pytania lub reklamacje.

Pozostałe pytania i reklamacje należy kierować do działu obsługi klienta na adres e-mail: contact@giva.io.

Ustawienia prywatności

Tutaj możesz w dowolnej chwili deklarować i modyfikować ustawienia plików cookie.

Niezbędne pliki cookies

Są niezbędne w celu zapewnienia funkcjonowania witryny internetowej i nie można ich wyłączyć. Zazwyczaj są stosowane w odpowiedzi na podjęte przez użytkownika działania związane z żądaniem usług (ustawienie preferencji w zakresie prywatności użytkownika, logowanie, wypełnianie formularzy itp.).
Można ustawić przeglądarkę, aby blokowała takie pliki cookie lub wyświetlała odpowiednie powiadomienia, jednak niektóre części witryny nie będą wówczas działały.

Akceptuję cookies analityczne

Umożliwiają nam liczenie odwiedzin i źródeł ruchu oraz pomiar i poprawę wydajności naszej witryny. Pokazują nam, które strony są najmniej i najbardziej popularne i w jaki sposób odwiedzający poruszają się po witrynie.
Jeśli użytkownik nie zgodzi się na ich zastosowanie, nie będziemy wiedzieli, kiedy odwiedził naszą witrynę i nie będziemy w stanie monitorować jej wydajności.

Akceptuję cookies personalizujące

Służą do zwiększenia funkcjonalności witryny internetowej i personalizacji jej treści. Mogą być stosowane przez nas lub przez osoby trzecie, których usługi zostały dodane do naszych stron. Jeśli użytkownik nie zezwoli na ich zastosowanie, niektóre lub wszystkie z tych usług mogą nie działać poprawnie.

Akceptuję cookies targetujące

Mogą zostać użyte przez naszych partnerów reklamowych poprzez naszą witrynę w celu stworzenia profilu zainteresowań użytkownika i wyświetlania mu odpowiednich reklam na innych witrynach. Nie przechowują bezpośrednio danych osobowych, lecz pozwalają na jednoznaczną identyfikację przeglądarki i urządzenia internetowego użytkownika. W razie braku zgody na ich zastosowanie reklamy prezentowane użytkownikowi będą w mniejszym stopniu dostosowane do jego zainteresowań.

Więcej informacji można znaleźć w oświadczeniu o plikach cookie.